<<<
 
Referenser i "Döden är en man"
 
Per Lindeberg
 
 
Gripandet
 
Del av det första förhöret med Teet
i förundersökningen dnr C1-1-1765-84 ;
Stockholms tingsrätts akt, B 88/86, avd 12, rotel 1;
(fortsättningsvis benämnd "tingsrättens akt")
 
Polisprotokoll över beslag och husrannsakan
dnr K 77687-84 daterade 841203-841205
 
TT-meddelande 841203
 
Fotografen
 
Dagens Nyheter, Arbetet, Svenska Dagbladet,
Expressen, Aftonbladet, Göteborgs-Tidningen,
Kvällsposten 84-12-04
 
Svenska Dagbladet 84-12-04/05, Göteborgs-
Tidningen, Aftonbladet 84-12-05
 
Arbetet 84-12-06, Expressen 84-12-04/05
 
Svenska Dagbladet 84-12-05
Göteborgs-Tidningen 84-12-05
 
Dagens Nyheter, Sydsvenskan
84-12-06; Forssbergs artikel i Aftonbladet 84-12-06
Obduktionsutlåtande 84-11-23,
dnr F 2278 och F 2461/1984,
Statens rättsläkarstation Stockholm
 
Pressens opinionsnämnds protokoll 85-06-04,
dnr 26 och 30/1985
 
Det slutna rummet
 
Utredning i polisärende K 1102-82;
bandade anteckningar från fyndplatsen
 
Statens rättsläkarstation Stockholm
dnr F 54/82; utlåtande daterat 82-03-05
 
Utredningsanteckningar i ärende K 1102-82 och
PM av den 13 januari 1982 (K.G. Ohlsson)
 
Sammanfattande protokoll 1982-02-08 över
förhör med "Cattis" väninna från studieåren
 
Kontroll hos FO 44, SÄK m fl 84-11-22
(löpnr i polisutredningen 308-1)
 
"Ulf J":s skrivelse till socialministern daterad
1990-07-02 (socialstyrelsens arkiv 5101 dnr 858/89)
 
Rättsläkaren Jovan Rajs utlåtande beträffande "Cattis" 82-03-01;
Statens rättsläkarstation, Stockholm, dnr F 54/1982
 
Professorsämnet
 
Thomas Harris: "Röda draken" (1981)
(ISBN 91-0-055501-0)
"När lammen tystnar" (1988)
(ISBN 91-37-09854-3)
 
Beträffande Metesky, se t ex Colin Wilson
"Written in Blood - a History of Forensic Detection"
(ISBN 0-586-20842-9)
 
John Douglas & Mark Olshaker:
"Mindhunter" (ISBN 0-7493-2214-4)
 
Rättsläkaren Jovan Rajs om odugliga underläkare,
se polisförhör 85-01-08; tingsrättens arkiv
(aktsida 152)
 
"A Statistical Model Examining Repetitive
Criminal Behavior in Acts of Violence",
Jovan Rajs, Teet , Ulf Brodin;
The American Journal of Forensic Medicine
and Pathology 8(2): 103-106, 1987
 
Rättsläkaren Jovan Rajs´ doktorsavhandling:
"Evaluation of Anoxic Cell and Tissue Injury
with Special Reference to the Myocardium" ,
Karolinska institutet, Stockholm 1978
 
Catrine
 
Graden av maskangrepp på kroppsdelarna
skulle senare vålla en rättsmedicinsk dispyt
beträffande tolkningar av obduktionsfynden;
JO-ärende dnr 1116/1990 aktbilaga 22-23;
JO-beslut 1992-06-22, dnr 1116-1990 och 1890-1990
Teet s m.fl. försök att bestämma
det oidentifierade styckoffrets ålder
dokumenterades av rättsläkaren Jovan Rajs i ett odaterat
handskrivet protokoll rubricerat "Åldersbestämning
p.g.a. blygdbenens förbindelseleds relief enligt Todd
(Gradwohl´s Legal Medicine, 1968) D.nr. 2578/84,
Catrin [personnummer]" ;
förundersökningen dnr C1-1-1765-84 (polisarkivet)
 
Botanikern Ulf Malmgrens iakttagelser på fyndplatsen
vid Eugeniavägen 1984-08-07 sammanfattades av en polisman.
Markförhållandena under säckarna dokumenterades aldrig
fotografiskt, vilket skapade problem när Malmgrens iakttagelser
fyra år senare åberopades som underlag för bevisvärdering. Se
rättsläkaren Jovan Rajs skrivelse till åklagarmyndigheten 1988-05-16
samt JO:s arkiv dnr 1116/1990
 
Kriminalteknisk utredning daterad 87-12-23 i tingsrättens akt
visade att de sex plastsäckar som innehållit likdelarna kom från
samma rulle. En av dessa säckar hade rivits loss från rullen som
nummer ett, de övriga utgjorde säckar nummer fyra, fem, sex ,
sju och åtta på samma rulle. Säckarna nummer två och tre saknades
följaktligen. Ett åkeri i Stockholm anmälde 1984-12-04 till polisen
att man i slutet av sommaren kört bort en container med
trädgårdsavfall som luktat mycket illa från Karolinska institutets
område. Polisens försök att lokalisera platsen för tömningen på
Ullnatippen gav dock inget resultat.
 
Hotbilden mot Catrine beskriven i polisförhör
1985-03-08 med en läkare, som var hennes kund
 
Stockholms tingsrätt akt B 497/1984
 
Tipsaren
 
"Ulf Johanssons" promemoria ang Teet
återfinns i polisarkivet; aktbilaga L-308
 
Teet erhöll enligt egen uppgift sammanlagt
160 000 kr från de två grupplivförsäkringar, som
hans fru "Cattis" varit ansluten till
 
Nämndemannen Lena Holfve framträdde i
Aftonbladet 84-12-05; i Kvälls-Posten 84-12-07
 
Mannen i vindstrappan
 
Dialogförhöret som illustrerar risken för att
förhörsledaren själv åstadkommer ett utpekande av
mannen på kort nr 4 är daterat 84-12-06, se
spaningsuppslag i grövre brottmål, nr E 422
i förundersökningen (polisarkivet)
 
Samtliga återgivna uppgifter från prostituerade
beträffande mannen på bild nr 4 är hämtade ur
polisförhör under hösten 1984 (i några fall även
efter årsskiftet 84/85)
 
Utlåtandet
 
Rättsläkaren Jovan Rajs uppgifter om att en såg
använts vid styckningen, se förundersökningen
sid B 2-4 daterad 1984-08-09 (polisarkivet)
 
Rättsläkaren Jovan Rajs brev om "Catrine-mardrömmen"
är daterat 1984-10-21; (polisarkivet)
 
Tjänstebrev från rättsläkaren Jovan Rajs till författarinnan
Hanna Olsson 90-02-21; Statens rättsläkarstation Stockholm,
dnr 6/90
 
Polisinspektören Lars Jonssons anteckning om samtalet
med rättsläkaren Jovan Rajs 1984-11-07, sid M 313-F i
förundersökningen (polisarkivet)
 
Obduktionsutlåtandet beträffande Catrine
dnr F 2278 och 2461/1984
 
"Maritas" telefonsamtal med kriminalinspektör
Allan Bäckström 1984-12-04; sid H:30 i förundersökningen
(polisarkivet)
 
Kriminalinspektörerna Allan Bäckströms och Lars Jonssons
citerade förhör med rättsläkaren Jovan Rajs ägde rum 1985-01-08.
Förhöret delvis redovisat i tingsrättens akt
 
I karantän
 
Debattinlägget i Dagens Nyheter med titeln
"Rättsmedicinen måste stärkas" 84-12-12
 
Rättsläkaren Jovan Rajs kritik mot Teet
för påstådda tjänstefel återges i en av polisen upprättad
"protokoll-promemoria" daterad 85-04-25;
socialstyrelsens beslut i ärendet 85-11-19, dnr 2009-102/85
 
Katta
 
Tidsangivelsen för "Monikas"
forcering av säkerhetskedjan är klockad från
videoupptagningen.
 
Uppgifterna om "Cattis" kontakter med
personal på rättsläkarstationen återfinns i
polisförhör hösten 1984, våren 1985 (polisarkivet)
 
Teets artikel i Svensk Polis nr 3/1982
"Hängning är nästan alltid självmord"
 
Lena Lennerhed: "Frihet att njuta - sexualdebatten
i Sverige på 1960-talet", Norstedts 1994
(ISBN 91 1 949122 0)
 
Äktenskapet
 
Om svenska sekter, se Karl-Erik Nylund "Att leka
med elden", Sellin 1998 (ISBN 91-7055-193-6)
 
Beträffande "Erikas" inskolning på dagis och de
misstankar som väcktes hos personalen, se förhör
med dagispersonal i tingsrättens akt
 
Incest
 
I avsnittet speglas svenska massmedias beskrivning av
incestproblematiken, inte den faktiska utvecklingen
av den barnmedicinska och barnpsykiatriska kunskapsmassan.
 
Några exempel på dagspressjournalistik kring incest:
 
Expressen 1983-02-17: "Barn ljuger aldrig om incest"
 
Dagens Nyheter 1983-03-23: "Sifo-undersökning om
incest: Var tionde flicka utnyttjas sexuellt"
 
Svenska Dagbladet 1983-06-06: "Incest - det vanliga brottet
som vi helst vill blunda för"
Dagens Nyheter 1983-08-05: "Var tionde flicka offer/ Tabu
att tala om incest"
 
Expressen 1983-08-05: "Incest - det mest mörklagda
av alla brott"
 
Svenska Dagbladet 1983-10-04: "Barnen bär aldrig skulden
till de sexuella övergreppen"
 
Dagens Nyheter 1984-09-09: "Rapport om sexuella
övergrepp: Svårt för barn att få hjälp från samhället"
 
Journalisten Karin Wilhelmson i Aftonbladet
1984-09-01: "Socialstyrelsen måste ta itu med incestbrotten"
 
Aftonbladets artikelserie om incest ("Brottet i
barnkammaren") pågick under senare delen av
oktober 1984
 
Socialstyrelsens PM 91/85: "Sexuella övergrepp
mot barn inom familjen"
 
Om den s k Ericametodens begränsningar, se Frank
Lindblads doktorsavhandling (1989) "Sexuella övergrepp
mot barn - karakteristika och utredningsmetodik",
(ISBN 91-7900-840-2), s 31
 
För en kortfattad beskrivning av Clevelandfallet, se tex
Berl Kutchinsky i "Rättvisan och psykologin",
red. Lennart Hane, Contra 1993, s 154 ff
(ISBN 91 86092 29 4)
 
Förhöret med "Maritas" grannfru hölls i
november 1987
 
Barnvårdaren Mayvors uppgifter till Eva Graaf
om "Marita"; tingsrättens akt
 
Socialförvaltningens utlåtande 85-06-12 (8 sid);
tingsrättens akt
 
Skruvmejseln
 
Delar av utredningen vid S:t Görans sjukhus beträffande
"Erika", se tingsrättens akt
 
En skrämmande lek
 
Samtliga polisförhör (före 1987) med "Marita" samt delar
av "Maritas" korrespondens med polisen; tingsrättens akt
 
Barnpsykiatrikern Frank Lindblads och kuratorn Kerstin
Hallströms utlåtande 1985-04-15 i tingsrättens akt (förskolläraren
Gunilla Welanders anteckningar ingår som bilaga)
 
Rättsläkaren Robert Grundins utlåtande daterat 85-06-25
(Statens rättsläkarstation Stockholm, d:nr F 1914/85)
 
Psykologen Hellis Sylwans intyg 85-10-21; tingsrättens akt
 
Det är en förtvivlad kamp
 
"Maritas" handskrivna anteckningar är
daterade 85-11-12; tingsrättens akt.
 
En tillkämpad oberördhet
 
Barnpsykiatrikern Frank Lindblad och barnpsykologen
Margaretha Erixon har bl a under den andra rättegången i
Stockholms tingsrätt redogjort för sina meriter och för
uppläggningen av undersökningen
 
Förhören med vittnen och sakkunniga under den andra
rättegången i tingsrätten skrevs aldrig ut. Bandupptagningarna
avmagnetiserades. En omgång bandkopior skall enligt uppgift
finnas hos fil dr Astrid Holgerson eller hos vittnespsykologiska
laboratoriet vid Stockholms Universitet.
 
Barnpsykiatrikern Frank Lindblads och barnpsykologen Margaretha
Erixons utlåtande 86-01-27 var ställt till polismyndigheten i Stockholm;
tingsrättens akt
 
Det citerade förhöret med psykologen Margaretha Erixon ägde rum
under den andra rättegången i tingsrätten (jmfr ovan)
 
En mycket annorlunda människa
 
Chefsåklagare Anders Helins och kriminalinspektören
Allan Bäckströms förhör med Thomas 1986-02-06;
tingsrättens akt
 
Jakten på Pappalalla
 
Tillsättandet av professuren i rättsmedicin
vid Karolinska institutet, KI:s medicinska fakultet,
dnr 354/85
 
Professor Gerhard Voigts utlåtande beträffande fall av misstänkt
strypmord, se Stockholms tingsrätt mål nr B 747/84, avd 12.
 
Beträffande kritiken mot den färgningsmetod, som
rättsläkaren Jovan Rajs använt sig av, se G.E. Voigt:
"The diagnostic of fresh ischaemic lesions in forensic
pathology", Acta Med. Scand. Suppl. 623:126-128, 1978
 
Professor Jovan Rajs jämförelse mellan obduktionsfynd
avseende tio svenska styckmord och Barnets Berättelse
daterad 86-11-21 (Statens rättsläkarstation Stockholm,
d:nr F 3726/1986)
 
Kriminalinspektören Per-Åke Larssons kontakter med
"Marita" under 1987 tycks enbart ha dokumenterats som
lösa handskrivna anteckningar i utredningsakten.
 
Läckor
 
Ortopeden Anders Wykmans utlåtande 85-02-04
(Karolinska sjukhuset, d:nr saknas)
 
Expressen 87-10-28 o 29;
Aftonbladet 87-10-28 o 29;
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet,
Expressen, Aftonbladet 87-10-30 till 87-11-03
 
Om konfrontationer
 
Report to the Secretary of State for the
Home Department of the Departmental
Committee on Evidence of Identification
in Criminal Cases; Her Majesty´s Stationary
Office 1976; (ISBN 0 10 233876 0)
 
"Vittneskonfrontationer ", rapport nr 1
av KRIPUT-gruppen, rikspolisstyrelsens
rapport 1990:3
 
Fotohandlarparets historia
 
Förhören med "Anders och Annika Schlyter"
under senhösten 1987; tingsrättens akt (jmfr dock
nedan beträffande utpekandet av Thomas )
 
Förhöret med "Annika Schlyters" syster "Greta"
1987-11-19 tillhörde inte de handlingar som ingavs till
tingsrätten (polisarkivet)
 
Kunden som log
 
Aftonbladet 88-01-16
Expressen och Aftonbladet 87-12-17
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 87-12-18
 
Bandupptagningarna från videokonfrontationerna med
fotohandlarparet förvaras i polisens utredningsarkiv
 
Konfrontationsbild med Thomas;
Aftonbladet 1988-01-29; Expressen 1988-01-30
 
Konfrontationsbild med Teet ;
Aftonbladet 1988-02-23
 
Om leendet: Expressen 88-01-14
 
Åtalet
 
Professor Jovan Rajs utlåtande beträffande fotohandlarparets
minnesbilder 87-12-08 (Statens rättsläkarstation Stockholm,
d:nr F 4032/87)
 
Chefsåklagare Anders Helins PM 1987-12-18 till tingsrätten
ang Jovan Rajs utlåtande; åklagarmyndigheten i Stockholm,
d:nr C1-1-1765-84
 
Kriminalkommissarie Wincent Langes utredning
1987-12-28 rubricerad "Angående Catrin "
återfinns i tingsrättens akt; se även kriminalkommissarie
Rune Bladhs utredning beträffande knivprofiler 1987-12-30
 
Damen med hunden
 
Det bandade förhöret med vittnet
"Käthe Nilsson" i förundersökningen
(polisarkivet)
 
Utredningsanteckningar 1988-02-04
och 1988-02-10 betr anatomiska institutionen
tingsrättens akt
 
Domstolen
 
JK:s beslut 1989-03-08, dnr 1898-88-22
 
"Juridik till vardags", Wahlström & Widstrand 1994
(ISBN 91 46 16615 5)
 
"Norstedts juridiska handbok" , 1991
(ISBN 91 38 50010-8)
 
Per Olof Ekelöf: "Rättegång. H4" Norstedt 1982
(ISBN 91 1 827541 9)
 
 
Per Olof Ekelöf: "Rättegång. H5", Norstedt 1979
(ISBN 91 1 797231 0)
 
Beträffande det amerikanska jurysystemet, muntlig
uppgift från universitetslektor Christian Diesen
 
I rättssalen
 
Beträffande de sju ljudkassetterna med samtal
mellan "Marita" och dottern "Erika", se bilaga 4
i vittnespsykologiskt sakkunnigutlåtande av
Birgit Hellbom och Astrid Holgerson; regeringsrättens
arkiv, mål nr 3938-3939-1990
 
Aftonbladet 88-01-15; 88-02-03;
88-02-04; 88-02-06; 88-02-12;
 
Expressen 88-01-15; 88-01-16; 88-02-03;
88-02-04;
 
Dagens Nyheter 88-01-28; 88-02-03;
88-02-05
Svenska Dagbladet 88-01-23; 88-02-05;
88-02-13; 88-02-15;
 
Hänt i Veckan 1988-02-18
 
"Tomtar" utgiven av Rabén & Sjögren
(ISBN 91 29 56360 7) Text: Wil Huygen;
bild: Rien Poortvliet; Översättning av
Birgitta Dahlgren
 
Vändpunkten
 
Yttrande av socialstyrelsens rättsliga råd
1988-02-29, dnr 21601-186/88
 
Diskussionen i Kanalen P1 1988-03-01;
Arkivet för ljud och bild, DOCN 000007642
 
Dagens Nyheter, Aftonbladet o Expressen
88-03-03
 
Göteborgs-Posten 88-03-08
 
Expressen 88-03-09
 
Drevet
 
Aftonbladet 88-03-09
 
Journalisten Jan Guillou i Aftonbladet 88-03-11
 
Expressen 88-03-16
 
Svea hovrätts beslut 88-03-22, mål nr Ö 703/88:39
 
ABC-Nytts intervju med Teet 88-03-09;
Arkivet för ljud och bild B 6173:001
 
Aftonbladets intervjuer med Teet
88-03-13; 88-03-23
 
Expressens intervjuer med Teet
88-03-23; 88-03-28; 88-05-02
 
Kampanjen
 
Brevet från "Birgitta Ohlsson" i polisens arkiv.
Delar av brevet offentliggjordes senare,
se Svenska Dagbladet 88-04-24;
Aftonbladet 88-04-23
 
Hanna Olssons artikel i Dagens
Nyheter 88-03-29: "Vad är motivet
bakom mordet?"
 
Hanna Olsson: "Anna Johannesdotter och
hennes samtid - sekelskiftets strid om
reglementeringen", tidskriften Karolina,
juni 1995
 
Hanna Olsson:"Om Catrine och rättvisan",
tidskriften Scoop nr 3/1991
 
Hanna Olsson: "Kvinnorna och rättvisan",
tidskriften Socialt Arbete nr 4/1988
 
Hanna Olsson: "Kvinnosyn, sexualitet och
makt - en ny syn på prostitutionsfrågan";
Svensk Socialmedicinsk Tidskrift nr 8-9, 1985
 
Hanna Olsson: "Skulden - Modern,
Sonen och Hustrun i Yngsjödramat" (1984)
Carlssons (ISBN 91 7798 749 7)
 
Sammanställningen av uppgifter rörande
prostituerade som uppgivit sig ha haft
kontakt med Teet (odaterad, troligen framtagen
i samband med polisens kontakter med socialstyrelsen
under hösten 1984); i polisarkivet
 
Jan Bihlars berättelse, i Hanna Olsson:
"Catrine och Rättvisan"; Britt Edwalls
radiodokumentär "En sal full av kött/Det som
inte syns finns inte" (jmfr nedan)
 
Aftonbladet 88-03-30; 88-03-31;
88-04-26; 88-06-29
 
Expressen 88-04-02;
 
TT-artikel 88-03-31
 
Leif G W Persson: "Horor, hallickar och torskar -
en bok om prostitutionen i Sverige", P A Norstedt &
Söner förlag 1981; (ISBN 91 1 814091 2)
 
Dagböckerna
 
De ursprungliga förhören med "Anna"
är daterade 1984-08-14 och 1984-08-27;
i polisarkivet
 
Boråsförhöret 1988-03-12; tingsrättens akt
 
Som en kuriositet kan nämnas att det i Catrines telefonbok
faktiskt fanns ett telefonnummer
till en person som kallades "Skåning". Vittnet "Anna"
hävdade att personen ifråga var en yngre manlig missbrukare,
som både Catrine och hon själv kände sedan tidigare
 
Det har inte gått att fastställa om "Annas" två dagböcker
togs i beslag som bevismaterial av polisen eller om hon
möjligen själv behöll böckerna, sedan polisen kopierat
de aktuella sidorna. Kopior av dagbokssidorna i tingsrättens akt.
 
Operation Läderpiska
 
Videofilmerna listades i två anteckningsböcker
med svarta vaxdukspärmar. Kopior av förteckningarna
i tingsrättens akt.
 
ABC Nytts intervju med "Anna" gjordes 1988-06-01;
Arkivet för ljud och bild; ref nr B 6243
 
Journalisten Jan Guillou i Aftonbladet 88-05-31
 
Journalisten Jan Lindström i Expressen 88-06-04
 
Angreppet på professor Tom Saldeen i Aftonbladet
88-05-05
 
Polisens PM angående professor Gerhard Voigt
i tingsrättens akt
 
Rajs skrivelse till. ang rättsliga rådet
 
Joachim Gerchow: "Zum Problem der defensiven
Leichenzerstückelung durch an der vorangegangenen
Tötung Unbeteiligte", Zeitschrift für Rechtsmedizin
81, 151-156 (1978)
 
Klaus Püschel & Erwin Koops: "Zerstückelung und
Verstümmelung (1.Teil)" och dito "(2.Teil)";
Archiv für Kriminologie, 180. Band, ss 28-40; 88-100
 
Professor Klaus Püschels brev till professor Jovan Rajs
daterat 1988-05-06
 
Kanalen P 1 88-06-09 om videovåld
Arkivet för ljud och bild; ref docn 000009520
 
Expressen 88-06-04; 88-06-29;
Aftonbladet 88-05-30; 88-06-04; 88-06-08; 88-06-21; 88-06-29;
Dagens Nyheter 88-06-04; 88-06-29;
Svenska Dagbladet 88-06-08
 
Sakkunnigutlåtande från statens kriminaltekniska
laboratorium (SKL) 1988-05-11; dnr 1987/88
 
Tingsrättens dom 1988-07-08; DB 17, mål nr B8-11-88
 
Ondskan måste stoppas
 
Aftonbladet 88-07-09; 88-07-16;
Expressen 88-07-09;
Dagens Nyheter 88-07-15; 88-07-20; 88-07-23;
Svenska Dagbladet 88-06-17; 88-07-21;
 
Svea hovrätts ärende n:r B 2034/88, rotel 21
Högsta domstolens beslut 1989-01-12,
ärende nr Ö 1549/88
 
European Commission of Human Rights
Mål nr 15513/89: Thomas against Sverige
Mål nr 15260/89: Teet against Sverige
 
JK:s beslut 1989-03-08 avseende den första rättegången
i tingsrätten (dnr 1898-88-22)
 
Hovrättspresidenten Birgitta Blom i Svenska Dagbladet:
"Fel signal från JK till hela rättssystemet"
1989-03-11
 
Beslut av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
1989-05-16, protokoll nr 17, 0082N
 
Kammarrättens första dom 1989-10-06,
mål nr 3256-1989 och 3371-1989
 
Polismannen Rolf Edin i Aftonbladet 89-10-19;
i Arbetet 89-10-12
 
Debatten inom Läkarförbundet,
se Läkartidningen nr 44 och 49/1989;
nr 19, 24, 28-29, 37/1990
 
Advokaten Bertil Södermarks/socialstyrelsens
besvärsskrivelse till regeringsrätten daterad 1989-10-30;
regeringsrättens arkiv, kammarrättens mål 3938-39-1990
 
"Jag ville se hur rättvisan fungerade"
 
Dagens Nyheter 90-03-31; 90-04-11
 
Aftonbladet 90-04-01; 90-04-14; 90-07-08
 
Expressen 90-04-09
 
Tidningen Vi 90-04-05
 
Hanna Olsson: "Catrine och rättvisan"
(Carlssons 1990, ISBN 91 7798 3513)
citat i följande ordning: ss 8-9; 213-214;
17-18; 21-23; 26-27; 163; 187; 51; 150; 167;
111; 102; 218-219; 100; 209-210;
 
Beträffande undersökningarna av den sjunde
kotan, se referenser ovan
 
Professor Jovan Rajs tjänstebrev till Hanna
Olsson 1990-02-21 (Statens rättsläkarstation
Stockholm, dnr 6/90)
 
Åke Olsson: "Maktens krönikörer - journalistik
som myt och verklighet", Fischer & Co 1991
ISBN 91 7054 651 7, s 108 ff
 
Vampyren
 
Weekly World News, April 26, 1988
 
Robert P Brittain: "The Sadistic Murderer";
Medicine, Science and the Law 1970, 10, 198-207
 
"Catrine och rättvisan" s 106
 
Aftonbladet 90-11-18; 90-12-26; 91-03-25;
91-03-26 t o m 28;
 
Expressen 90-11-30; 90-12-07; 91-03-25
 
Journalisten Annika Hagströms intervju med
Catrines mamma i Stig Jonsson & Annika
Hagström "En bro över mörka vatten - om
människorna bakom rubrikerna", Cordia 1990
(ISBN 91 7085 002 X); sid 55 ff
 
The Sun, March 10, 1988
 
Regeringsrättens ställningstagande i
bevisvärderingsfrågan, se RR 4295/4296-1989
 
Fil dr Astrid Holgerson i Aftonbladet 1988-03-18:
"Massmedia hade redan dömt"
Se även Svenska Dagbladet 1988-07-29:
"Styckningsfallet måste prövas på nytt"
 
Fil dr Astrid Holgersons kritik av barnpsykiatrikern
Frank Lindblads doktorsavhandling, se Läkartidningen nr 46/1990,
s 3842 ff (även replik från Lindblad)
 
Psykkriget
 
Chefsåklagare Anders Helin i TV 1 "20:00" 91-03-29
Arkivet för ljud och bild B 6845
 
Aftonbladet 91-04-12; 91-04-23
 
TT-artikel 91-04-22
 
Utlåtande av professor Jörn Simonsen,
Retspatologisk Institut, Köpenhamn;
socialstyrelsens arkiv, A-enheten,
dnr 440-4701/90
 
Rättsliga rådets yttrande över JO-remiss
1990-08-13, se JO:s arkiv nr 1116/1990, aktbilaga 8
 
Svenska Dagbladet 1990-07-30: "Rättsteorier saknar
stöd/ Finländsk professor kritiserar motstridiga
utlåtanden i styckmordsmålet"
 
Vittnespsykologiskt sakkunnigutlåtande
av Birgit Hellbom och Astrid Holgerson,
april 1991; regeringsrättens arkiv mål nr
3938-3939-1990
Se även senare engelsk översättning:
"Facts or Fiction as Evidence in Court"
Acta Universitatis Stockholmiensis
Almqvist & Wiksell International 1997
(ISBN 91-22-01777-1)
 
Barnpsykiatrikern Frank Lindblads kritik av ovanstående
återfinns i regeringsrättens arkiv, kammarrättens
mål 3938-39-1990, aktbilaga 163 a (osignerad och
odaterad utskrift)
 
Beträffande bandupptagningarna med "Erika",
se uppgift under kapitlet "I rättssalen"
 
Expressen 91-04-09; 91-04-12 o 13; 91-04-23 o 24;
 
Dagens Nyheter 91-04-15; 91-04-26
 
Aftonbladet 91-04-10; 91-04-12; 91-04-17; 91-04-22; 91-04-26
 
Yrsa Stenius; "Makten och kvinnligheten",
Brombergs 1993; (ISBN 91-7608-620-8)
 
Svenska Dagbladet 91-04-22
 
Moderna Tider juni/juli 1991
 
Rättsläkaren Gunilla Bring på seminariet
"Till Catrine" på Kvinnor Kanmässan
i Stockholm 1992 (ljudband)
 
Plus minus två centimeter
 
Catrines anhöriga i Kanal 1:s program
"Kriminellt" 91-04-09; Arkivet för ljud och bild
B 4310:002
 
Expressen 91-04-25
 
Tidskriften Hertha nr 1/1991
 
Aftonbladet 1991-04-18, intervju med
dagboksvittnet "Anna": "Catrine berättade
om dödsrummet".
 
Per Svensson "Den leende mördaren - ett
reportage om ondska i vår tid", Bonnier Alba 1994,
ISBN 91-34-51636-0), s 156
 
Ernst Brunner: "Kocksgatan" 1991
(ISBN 91 0 055380 8)
 
Om "Catrine"-motivet i samtida litteratur,
se också Ebba Witt-Brattström: "Ur könets mörker",
Norstedt 1993, s 190 ff om Katarina Frostensons dikt
"Negativ, tindra" ur samlingen Joner:
"Katarina Frostenson talar. Men invaderas till slut av
dödsdriften. Identifikationen med den styckade kvinna
som har en annan form av samma namn, Catrine,
djupnar; (- - -)"
 
Moderna museet i Stockholm inköpte 1993 konstnären
Lars Nilssons verk "Om makt, dikt och verklighet";
text ur Stockholms tingsrätts dom den 8 juli 1988
projiceras på uppklistrade sidor ur Brett Easton
Ellis roman "American Psycho" (MDF-board och glas)
 
Expressen 91-04-26
 
Britt Edwalls radiodokumentär i två delar ("En
sal full av kött" och "Det som inte syns
finns inte") sändes i P 1 1991-05-19 och
1991-06-02
 
Domen
 
Kammarrättens dom 1991-05-31, mål nr 3938-39-1990
 
Den f d HD-domarens kommentarer i
Thomas fars privata arkiv
 
Regeringsrättens beslut den 6 februari 1992
i ärende 2933-1991 och 3023-1991
 
Flickan med silverhåret
 
Telefonkontakterna mellan rättsläkaren Olle Lindquist
och utredarna finns dokumenterade i polisarkivet
 
"Ulf J:s" skrivelse till socialministern, se ovan
 
Journalisten Marika Ehrenkronas intervjuer med
Teet , se ovan
 
Rättsläkaren Olle Lindquists utlåtande 1991-10-02:
"Begärt yttrande om en samlad bedömning av de
rättsmedicinskaiakttagelserna i anledning av
[Cattis] död 820106"
 
Margit Sandemo: "Flickan med silverhåret" 1981
Den bästa romanen/Hemmets journal
 
Professor Jörn Simonsens utlåtande 1992-03-26;
polisarkivet dnr K 1102-82
 
Tunnelseende
 
Aleksander Peczenik: "Vad är rätt? Om demokrati,
rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation" (1995)
Institutet för rättsvetenskaplig forskning/Fritzes
(ISBN 91 38 50449 9)
 
Det bandade telefonförhör som krimnalinspektör
Allan Bäckström höll med fru "Ilse" Rajs 1984-11-27
i polisarkivet; någon utskrift gjordes aldrig
 
Slaktaren
 
Malmö tingsrätts dom 1975-03-11
DB 49, mål nr B 3331/74
 
Obduktionsutlåtande Fnr 1433/74,
Statens rättsläkarstation Lund;
(bilaga till ovanstående)
 
Ystads tingsrätts dom 1977-12-06
DB 252, mål nr B 191/77
 
 
Så skapades Obducenten
 
P 1 "Go´morron världen" 1991-04-28;
Arkivet för ljud och bild, L 0057-58
 
Olof Petersson & Ingrid Carlberg:
"Makten över tanken", Carlssons 1990
(ISBN 91 7798 352 1)
 
Olof Petersson i Svenska Dagbladet
94-04-30; 94-05-06
 
Mats Ekström & Stig Arne Nohrstedt:
"Journalistikens etiska problem",
Rabén Prisma 1996; (ISBN 91 518 3117 1)
 
Jan Ekecrantz & Tom Olsson: "Det redigerade
samhället - Om journalistikens, beskrivningsmaktens och
det informerade förnuftets historia", Carlssons 1994
(ISBN 91 7798 884 1)
 
Spelregler för press, radio och TV, utgivna
av Pressens samarbetsnämnd 1997
 
Jan Mosander i "Mord, Blod och Moral - om
kriminaljournalistik" Red. Pia Gadd; Carlssons 1994
(ISBN 91 7798 886 8)
 
Aftonbladet 84-12-04; 84-12-05; 91-04-30;
91-04-12;
 
Expressen 84-12-04; 91-05-31; 91-06-01;
 
Svenska Dagbladet 84-12-04; 84-12-05;
 
Arbetet 84-12-05; 84-12-06;
 
Göteborgs-Tidningen 84-12-04;
 
TT-artikel 84-12-07; 91-04-09
Jan Guillou i Aftonbladet 88-03-11;
88-05-31; 88-06-04; 88-06-29; 88-07-09
 
Anders Danielsson i Svenska Dagbladet
90-07-30; 90-08-01; 90-08-02; 90-08-05;
90-08-07
 
 
Kerstin Weigl i Aftonbladet 91-04-10;
91-04-12; 91-04-22; 91-04-23; 91-04-26;
91-04-27
 
Dagens Nyheter 91-04-10; 91-04-09
 
Anders Sundelin: "Storyn som hade allt",
Näringslivets Mediainstitut, januari 1994
 
Efter domen
 
Nacka tingsrätt, dom 1993-10-04; DB 608,
mål nr B 17/93
 
Svea hovrätts dom 1994-11-08;
DB 158, mål nr B 2931/93
 
Aftonbladet 92-09-25
 
Expressen 92-10-30
 
Flygblad med läkarnas fotografier spridda av
kvinnogrupper mm, se Svea hovrätts arkiv
mål nr B 2931/93
 
Fil. lic. Birgit Hellbom: "Ögonvittnesidentifieringar",
Svensk Juristtidning nr 3/1994
 
Dagens Medicin 1996-06-04: "´Obducentens´ bilder
används i läkarutbildning"
 
Brian Lane & Wilfred Gregg: "The Encyclopedia of
Serial Killers" , Headline Book Publishing 1992;
(ISBN 0 7472 3731 X)
 
Om juridikens otillräcklighet
 
Rådmannen Bo Severin i Dagens Nyheter
1995-10-24: "Vi dömer oskyldiga till fängelse"
 
Lilian Öhrström: "Sex, lögner och terapi - verkligheten
bakom vår tids häxprocesser", Norstedts 1996
(ISBN 91 1 952211-8)
 
Nyhetsartikel i Dagens Nyheter om
Öhrströms bok 96-04-03; Expressenartiklar
1998-04-14 och 15
 
Två exempel på intressanta journalistiska granskningar
av uppmärksammade och ifrågasatta domslut:
 
TV-dokumentären "Dömd på förhand" (om ridläraren Jerry
Jahn) gjordes av Göran Elwin, Sven Eric Ericson och Peter Rinaldo vid
M6-redaktionen, Sveriges Television och sändes 94-04-28 i Kanal 1
 
TV-dokumentären "Ställt utom allt rimligt tvivel" (om
skivbolagsdirektören Billy Butt) gjordes för TV 3 av Christina Bellander,
Karl Olov Larsson och Mats Lund vid redaktionen för Moderna Tider och
sändes i maj 1996
 
<<<